نمونه رای طلاق به دلیل عسر و حرج و کراهت شدید

7 ماه پیش
نمونه رای طلاق

درخصوص دادخواست ط.ع. با وکالت م.ل. به طرفیت ح.ح.ی. به خواسته صدور حکم طلاق با توجه به محتویات پرونده ملاحظه می‌گردد طرفین تبعه افغانستان می‌باشند زوجه تقاضای طلاق نموده است و علت آن را عسر و حرج اعلام داشته و لکن زوج مخالف طلاق می‌باشد و داور وی نیز نظر به ادامه زندگی داده است و طلاق از حقوق مختصه زوج می‌باشد و دلیلی که عسر و حرج را ثابت نماید ارائه نگردیده است لذا دادگاه خواسته خواهان مسموع ندانسته، حکم به رد خواسته خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری است و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ط.ع. با وکالت آقای م.ل. به طرفیت آقای ح.ح.ی. نسبت به دادنامه شماره ۶۵۶ مورخه ۱۱/۷/۹۱ صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی بخش کهریزک که به موجب آن در رابطه با دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته طلاق حکم به رد صادر شده است با توجه به محتویات پرونده به نظر دادگاه اعتراض تجدیدنظرخواه وارد است و دادنامه مطابق موازین قانونی و شرعی صادر نشده است زیرا عسر و حرج زوجه بنا به جهات ذیل ثابت است

اولاً – عقد فی مابین از سال ۸۲ منعقد شده و خود تجدیدنظرخوانده در جلسه دادگاه مورخه ۱۳/۲/۹۰ اظهار داشت یک هفته با هم بودیم و هنوز عروسی نکردیم و در نتیجه قریب ده سال زوجین جدا از یکدیگر زندگی می کند.

ثانیاً – تجدیدنظرخواه در سال ۸۴ دعوی فسخ نکاح را مطرح کرده و در سال ۸۵ دعوی طلاق به حکایت صفحات ۱۶ و ۱۷ پرونده و تجدیدنظرخوانده دعوی ازدواج مجدد طرح نموده در سال ۸۸ دعوی تمکین مطرح نموده در سال ۸۷ به حکایت صفحات ۲۰ و ۲۱ پرونده، که همه اینها مثبت اختلاف شدید بین زوجین می‌باشد در سال های بعد از عقد.

ثالثاً – گواهی که از سوی دفتر آیت ا… محقق صادر شده به حکایت صفحه ۲۲ پرونده خود بیانگر و اثبات کننده همین اختلاف و انشقاق زوجین است در سال های بعد از عقد.

رابعاً – داور تجدیدنظرخواه که پدرش می‌باشد در صفحه ۶۲ پرونده اعلام کرده زوجه به خاطر کراهت شدیده ای که از زندگی مشترک با تجدیدنظرخوانده دارد تمام مهریه و حق و حقوق خود را در قبال طلاق بذل می نماید.

و لذا دادگاه با توجه به مراتب فوق مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه مارالذکر مستنداً به مواد ۱۱۳۰ و ۱۱۴۵ و ۱۱۴۶ قانون مدنی حکم به اجبار زوج به طلاق زوجه از نوع خلع صادر و اعلام می نماید. بدیهی است با استناد مواد ۳۱ و ۲۳ و تبصره آن از قانون حمایت خانواده ارائه گواهی پزشک در مورد وجود جنین و یا عدم آن از سوی زوجه برای ثبت طلاق در دفترخانه الزامی است و اجرای صیغه طلاق منوط است به انقضای مهلت فرجام خواهی و پس از اجرای مفاد ماده ۲۳ قانون مذکور از سوی دفترخانه دادگاه به سردفتر نمایندگی اجرای صیغه طلاق را در صورت امتناع زوج اعطا می‌نماید. رأی صادره پس از ابلاغ به مدت ۲۰ روز قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.

نمونه رای طلاق با اثبات عسر و حرج زوجه

در خصوص دادخواست م.ج. با وکالت م.چ. به طرفیت م.ع. با وکالت ۱- م.ی. ۲- الف.ی. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش و طلاق به جهت عسر و حرج ناشی از ترک انفاق و کتک کاری، دادگاه با توجه به تصویر مصدق سند رسمی ازدواج و سایر محتویات پرونده، رابطه دائم زوجیت بین طرفین را محرز کرده و بدوا ایشان را به سازش دعوت کرده لیکن به دلیل عدم سازش موضوع به داوری ارجاع و لیکن داوران نیز در اصلاح ذات البین توفیقی نداشته و گزارش خود را به دادگاه تقدیم ننموده اند علی هذا با توجه به مراتب و با عنایت به دادنامه شماره ۲۱۰ صادره از شورای حل اختلاف که برابر آن خوانده به پرداخت نفقه محکوم شده و رأی شماره ۳۰۵۱ شعبه ۲۳ دادگاه محترم تجدیدنظر که خوانده را به خاطر ایراد ضرب و جرح به پرداخت دیه محکوم کرده

و دادگاه ۴۹۷ همان دادگاه خوانده را به خاطر توهین محکوم کرده و خوانده نیز دفاع خاصی معمول نداشته است زوجه هم تعداد ۳۴ سکه از مهریه را در قبال طلاق بذل کرده اند لذا عسر و حرج زوجه به جهت ترک انفاق و ایراد ضرب و جرح و توهین که مصداق سوء رفتار زوج است برای دادگاه محرز می‌باشد لذا مستندا به مواد ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ قانون مدنی و ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق گواهی عدم امکان سازش صادر و اعلام می دارد زوجه پس از قطعیت رأی دادگاه می‌تواند با مراجعه به احد از دفاتر رسمی طلاق نسبت به اجرای صیغه طلاق از نوع خلع و بائن اقدام نماید احراز شرایط شرعی صیغه طلاق با سردفتر می‌باشد

و در خصوص حقوق مالی زوجه دادگاه به شرح ذیل مبادرت به أخذ تصمیم می نماید زوجه تعداد ۳۴ سکه را بذل کرده و مابقی آن بر ذمه زوج می‌باشد. رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

 

وکیل طلاق در مشهد

وکیل طلاق در امور طلاق توافقی یا طلاق از طرف زن می تواند کمک کند و روند پرونده طلاق را تسریع و تسهیل کند. به همین دلیل در گروه وکلای احسان حسینی می توان از بهترین وکیل طلاق در مشهد مشاوره حقوقی گرفت. طلاق به دلیل عسر و حرج زن یکی از انواع طلاق می باشد و زمانی که این عسر و حرج از بابت کراهت از شوهر می باشد می تواند به طلاق خلع منجر شود. پس از بهترین وکیل طلاق در مشهد راهنمایی بگیرید تا بهترین نوع طلاق با توجه به پرونده، به شما معرفی کند.

0
نویسنده مطلب AmiR
دانشجوی رشته کامپیوتر - نرم افزار

دیدگاه شما

بدون دیدگاه